Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win een hippe stadsauto Citroen C1, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door

winkeliersvereniging de Burcht, gevestigd aan De Burcht, te Breda en als hulppersoon wordt uitgevoerd en gerealiseerd door B.social,

gevestigd aan de Oosterhoutseweg 89A, te Breda.

Artikel 1 Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon ouder dan 18 jaar is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 1. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 1. Alle ondernemers van winkelcentrum de Burcht, alsmede de door de winkeliersvereniging ingeschakelde derde(n) en medewerkers van ondernemingen in winkelcentrum de Burcht zijn uitgesloten van deelname.
 1. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

Artikel 2 Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 1. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De persoonsgegevens die je verstrekt kunnen door winkeliersvereniging de Burcht worden gebruikt om contact op te nemen maar zullen nooit worden gedeeld, openbaar worden gemaakt of voor enig ander doel dienen.
 1. Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Artikel 3 Hoe en wanneer kun je meedoen?

 1. Van 3 juni 2017 t/m 3 juni 2018 rijden er vijf Burcht Citroen C1’s in Breda en omstreken. De auto’s zijn te herkennen aan de specifieke Burcht kleuren en de gecommuniceerde actie.
 1. Bij het spotten van één van de auto’s maak je een selfie en post deze op de social media (Facebook en/ of Instagram) van winkelcentrum de Burcht, de selfie dient voorzien te zijn van #windeburchtcitroen.
 1. Vervolgens vul je de gevraagde NAW- gegevens (naam en e-mailadres) in via het kopje ‘Ja, ik kom naar het event’, op de website van winkelcentrum de Burcht (via www.deburchtbreda.nl).
 1. Je geeft aan dat je akkoord gaat met de actievoorwaarden en je aanwezig bent op de event waar de prijs ‘live’ wordt uitgereikt.
 1. Je ontvangt een bevestigingsmail van je aanwezigheid.
 2. Je maakt maar één keer kans, meerdere selfies insturen mag maar vergroot je kans om te winnen NIET.
 1. De winnaar van de Citroen C1 wordt live bekend gemaakt op het speciale event dat op zaterdag 30 juni vanaf 12.00 uur plaatsvindt in winkelcentrum de Burcht.
 1. De aanwijzing van de winnaar geschiedt op onpartijdige wijze door de aanwezige notaris. De winnaar wordt gekozen uit alle deelnemende én aanwezige deelnemers (ingezonden selfies).
 1. De aanwezige notaris verkiest de winnaar door een foto uit de verzameling van alle ingezonden selfies te trekken. De winnaar wordt met naam genoemd en dient aanwezig te zijn op het evenement om de Citroen C1 daadwerkelijk te winnen.
 1. Indien de getrokken winnaar NIET aanwezig is op het Prijsuitreikingsevent maakt deze GEEN kans meer en wordt direct een nieuwe winnaar geloot.
 1. Bovenstaande procedure herhaalt zich zolang er een winnaar wordt geloot die aanwezig is op het evenement op 30 juni vanaf 12.00 uur in winkelcentrum de Burcht.

Artikel 4 Prijzen

 1. De prijs is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen contanten, goederen en/of diensten.
 1. Deelnemers die meedoen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijs, indien uitvoering hiervan onmogelijk is.
 1. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons) gegevens worden opgegeven, heeft B.social namens winkeliersvereniging de Burcht het recht de deelnemer uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 1. B.social behoudt zich namens winkeliersvereniging de Burcht het recht voor om elke afzonderlijke deelname naar eigen inzicht te weigeren.
 1. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt B.social zich namens winkeliersvereniging de Burcht het recht om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

4.1 Hoofdprijs: Citroen C1 van Citroen van Beek

 1. De winnaar ontvangt een Citroen C1, kenteken wordt op dag van overschrijving bekend.
 2. De winnaar van de auto wordt tijdens het event op zaterdag 30 juni 2018 bekend gemaakt.
 3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. Winkeliersvereniging de Burcht draagt zorg voor het betalen van de kansspelbelasting op deze prijs.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Winkeliersvereniging de Burcht en B.social zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/ of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :

– het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

– het beëindigen van je deelname ex. art. 6.

Artikel 6 Rechten winkeliersvereniging de Burcht

 1. Winkeliersvereniging de Burcht en B.social behouden zich het recht voor te allen tijde je deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Winkeliersvereniging de Burcht en B.social hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Artikel 7 Contact

Als je vragen, opmerkingen of een klacht hebt over de actie neem dan contact op met B.social via info@b-social.nl

Artikel 8 Diversen

 1. Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda
Download Actievoorwaarden